.:خنده سرا:.

.:خنده به سبک سمپادی اونم از نوع زنجانی:.